Edirne Barosu Staj Yönetmeliği


EDİRNE BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞU VE STAJ EĞİTİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam
Madde 1 :
Bu yönetmelik, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 1’inci maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ,Edirne Barosu Stajyerlerinin Eğitimine ilişkin Merkezin kuruluşu ve avukatlık stajında, hukuk bilgilerini bilimsel verilerden ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak somut olaylara uygulayabilen, yargılama sürecinde yargılama faaliyetinin yönetimine ve kararın oluşumuna etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan, bağımsız ve özgür avukatların yetişmesi için hukuksal, sanatsal ve eğitsel olanakların stajyerlere, sunulmasına; onların staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemleri, ilkeleri ve kuralları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 2 :
Bu yönetmelik 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 23, 95/2-9-15 ve TBB.Avukatlık Stajı Yönetmeliği’nin 19, 22 ve 25 inci maddeleri gereğince ve Edirne Barosu’nun Ekim 2006 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda verilen yetkiye göre düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4 :
Bu iç yönetmelikte geçen tanımlarda :

EBSEM : Edirne Barosu Staj Eğitim Merkezi’ni

BARO : Edirne Barosu’nu

BAŞKAN : Edirne Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı’nı

BAŞKAN YARDIMCISI :S taj Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı,

YAZMAN : Staj Eğitimi Merkezi Yazmanını,

STAJDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ: Edirne Barosu Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş Yönetim Kurulu Üyesini,

STAJYER GRUP TEMSİLCİSİ : Stajyerlerle Eğitim Merkezi Yönetimi arasında iletişimi sağlamakla görevli ve yönetmelikte belirlenecek diğer görevleri yapmak üzere her eğitim dönemi başlangıcında, Edirne Barosu stajyer avukat listesine kayıtlı stajyer avukatlar tarafından, gizli oyla seçilecek ve temsilcilik görevinin staj bitim belgesi almak ile sona ereceği, katılımlar dışında stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Yürütme Kurulu’na öneri götürmekle yükümlü iki asıl, iki yedek stajyer avukatı;

YÖNETİM : Edirne Barosu yönetim Kurulunu

YÖNETMELİK : Edirne Barosu Staj Eğitimi Merkezi Yönetmeliği’ni

tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

EBSEM Organları
Madde 5 :
EBSEM’in organları Yürütme Kurulu ve Eğitim Kurulu’dur.

EBSEM Yürütme Kurulu
Madde 6 :

a- Kuruluşu : EBSEM Yürütme Kurulu, Yönetimce iki yıl süre ile görevlendirilen, TBB Avukatlık Staj yönetmeliğinin 14 ve 15 inci maddelerinde yazılı niteliklere sahip 5 avukat ve stajdan sorumlu baro yönetim kurulu üyesinden oluşur.Herhangi bir nedenle boşalan üyelik, yürütme kurulu önerileri de dikkate alınarak Baro Yönetim Kurulunca doldurulur.

b- Çalışma Yöntemi :Yürütme Kurulu ilk toplantısında kurula iki yıl müddetle başkanlık edecek Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman, gizli oyla seçilir. Kurula başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı onun da yokluğunda, stajdan sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Kurul yeni dönem eğitim programını oluşturuncaya dek, her hafta belirli gün ve saatte toplanır.Bu aşamadan sonraki toplantı günleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Önemli bir nedenin çıkması halinde başkan belirleyeceği gün ve gündemle kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Adli Ara Verme dışında ayda en az bir kez toplanmak zorundadır.Kurul uygun gördüğü toplantılara stajyer grup temsilcisini ve ilgilileri de çağırabilir.

Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce kurul üyelerine güncel yöntemlerle (baro tarafından görevlendirilecek işgören aracılığıyla) iletilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır. Alınan kararların birer örneği Baro Yönetim Kurulu’na gönderilir.

c- Kurul Üyelerinin Sorumluluğu :Yürütme Kurulu öncelikle, EBSEM’in tüm çalışmalarından ötürü Baro Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar.Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özre d ayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez :

ca) Toplantılara katılmaması,

cb) Eğitim Programında yer alan grup çalışmalarına katılmaması;

cc) Stajyerlerle görüşmelerle katılmaması,

cd) Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi;

halinde kurul, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için yönetim kuruluna talepte bulunur.

Görevleri
Madde 7 :
Kurul, merkezin kuruluş amaçlarına ve faaliyetlerine ulaşmak yönünde her türlü önlemi almakla yükümlüdür.Bu nedenle :

a- Merkezin çalışmalarını yürütebilmesi için gereken, eğitim, öğretim araç gereçleri, diğer taşınır ve taşınmaz mallarla, her türlü hakları saptamak ve sağlanmasını Baro Yönetim Kurulu’na önermek ;

b-Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Baro Yönetim Kuruluna önermek;

c- Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak;

d- Eğitimi yapılacak bilim dallarını, dalların öğretim görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak;

e- Avukat adayı stajyerlerin katılımlarını ve çalışmalarını izlemek, stajyerlerin istem ve yakınmalarını dinlemek, değerlendirmek ve çözüm üretmek; stajyerlerle Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak;

f- Stajyer hakkında yanında staj yaptığı avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek, gerek eğitim kurulu raporları gerek yürütme kurulu olarak kendi değerlendirmeleri sonucu, “Stajın Uzatılması” konularında yönetim kuruluna öneride bulunmak;

f- Eğitim, bitirme, başarı ve katılma belgeleri verme;

g- Merkezin amacına uygun işleyişini sağlayıcı her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek, yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak;

ğ- Eğitim Kurulunun kararlarını yürütülmesini sağlamak yolunda gerekli katkıyı sağlamak;

h- Merkezde görevlendirilen baro çalışanını (işgörenini) denetlemek;

ı- Gerektiğinde, diğer Baroların staj eğitim merkezleri ile ortak çalışma yapmak;

i- Gerekirse uluslar arası stajyer değişim projeleri hazırlamak, uygulamak;

j- Ayda bir EBSEM’e ilişkin çalışma raporu düzenleyerek Baro Yönetim Kurulu’na sunmak;

EBSEM Eğitim Kurulu
Madde 8 :

a-Kuruluş : Merkezde eğitimi verilecek bilim dallarının öğretim üyeleri,EBSEM Yürütme Kurulu Üyeleri ve her eğitim döneminde eğitime katılacak stajyerlerin aralarından seçecekleri iki stajyer grup temsilcisinden oluşur.

b-Toplantıları : Eğitim yılı içinde ayda en az bir kez yürütme kurulunun çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Toplananların salt çoğunluğuyla karar alır. Yürütme Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan yardımcısı, yokluğunda da stajdan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

c-Görevleri : EBSEM EĞİTİM KURULU, dönemsel çalışma takvimi ve uygulanması yolunda EBSEM YÜRÜTME KURULU’na yardımcı olur. Eğitim merkezinin genel işleyişi hakkında (eğitim açısından) yürütme kuruluna, önerilerde bulunur. Dersler, ders Konuları ve ayrıştırmayı karar bağlar. Eğitim Kurulunda görev almak asıl olarak “Gönüllülük Esası”na dayalıdır. Ancak, sayısal yetersizlik halinde Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine Baro Başkanınca re’sen görevlendirme yapılabilir.

Eğitim Görevlileri
Madde 9 :
Eğitim görevlileri, konularında deneyimli, avukatlar, yargıçlar, savcılar ve üniversite öğretim elemanları ile bu görevlerinden emekli olmuş olanlar arasından Yürütme Kurulu’nca belirlenir. Eğitim süresince olanaklar oranında diğer eğitim merkezlerinin öğretim kadrolarından katkı da sağlanabilir.

Ders Konuları
Madde 10 :
Ders konuları her dönem içeriğinde değişiklik yapılması olanaklı ise de her yılın temmuz ayında belirlenerek yıllık program hazırlanır. Ders ve eğitim konuları genel olarak aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır:

1.Avukatlık Hukuku

2.Anayasa Hukuku

3.İnsan Hakları Hukuku

4.Türk Medeni Hukuku ve Medeni Hukuk Yargılaması Hukuku

5.Borçlar Hukuku

6.Ticaret Hukuku

7.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

8.İdare ve Vergi Hukuku

9.Ceza Hukuku

10.Ceza Yargılaması Hukuku

11.Bilişim ve İletişim Hukuku

12.İcra ve İflas Hukuku

13.Askeri Yargı

ders konularının ayrıştırılması (içeriği) ilgili öğretim görevlileri ve stajyer temsilcilerinin katkısıyla hazırlanır ve eğitim kurulu ve yürütme kurulunca benimsenerek kesinleşir.

Ders konularıyla ilgili çalışmalarda, teorik bilgi tekrarı ve yenilenmesi de olmakla birlikte, ağırlığın, uygulamaya yönelik olması ve stajyerlerin çalışmalara aktif olarak katılması esastır.

Eğitim Takvimi
Madde 11 :
Eğitim yılı Adli Yılın ilk Pazartesi günü başlar ve toplam 120 saat sürer. Ders günleri ve saatleri eğitim kurulu ve stajyer temsilcileri ile ortak belirlenir. Başka barodan naklen gelen stajyerin durumu geldikleri barodaki konuyla ilgili eğitimleri incelenerek, Yürütme kurulunca değerlendirilir ve izlemekle yükümlü olduğu dersler ve saatleri stajının kalan süresine göre ayarlanır.

Bireysel Çalışma
Madde 12 :
Her stajyer staj süresince dersler kapsamında olmak üzere, istediği konuda olmak üzere iki staj tezi hazırlamakla yükümlüdür. Bireysel çalışma anlamında yapılacak bu tezlerin yazılım biçimine ilişkin kurallar “bireysel Çalışma Raporu (Tez) yazım Yönergesi’nde belirtilecektir. İkinci tez aynı zamanda staj bitimi tezi niteliğindedir. Staj bitiminden en az bir ay önce Yürütme Kurulu’na teslim edilecektir.

Stajyerin Devamı
Madde 13 :
Stajyerler bu yönetmelikte düzenlenen dersleri izlemekle yükümlüdür. Devam ve devamsızlık çizelgeleri Yürütme Kurulu Sekreterliği’nce tutulur. Kabul edilebilir bir özür olmaksızın eğitim çalışmalarının % 15‘in üstündeki her bir eğitim günü devamsızlık için stajın bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. Stajyer, uzatılan süre içindeki her türlü eğitim çalışmasına katılmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajın Sona Ermesi

Stajyer İle Görüşme
Madde 14 :
Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitimi çalışması sonunda, stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilklerini ve mevzuat hükümlerini, olaylara uygulayabilme yeterliliği ile staj eğitimi çalışmalarına katılımının değerlendirilmesi ve staja devamının gözden geçirilmesidir.

Yürütme Kurulu, belirleyeceği bir takvime göre, stajyerle staj bitimine 15 gün kala bir görüşme yapar. Görüşme en az üç kurul üyesi ile bir stajyer temsilcisinin katılımı ile olur. Görüşmeye Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda kıdemli üye başkanlık eder. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde, görüşme kurulu başkanının oyu iki oy sayılır.

Görüşme İlkeleri
Madde 15 :
Görüşme sırasında öncelikle kimlik saptaması yapılır. Daha sonra staj dosyası incelenir. Dosyada Yasa ve Yönetmelik gereği olması gerekli bilgi, belge ve çalışma örnekleri ve raporlar (Adliye ve Avukat) tamam ise, görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, eksiklikler giderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve stajyere bildirilir.

Görüşme Yöntemi
Madde 16 :
Görüşmede öncelikle stajyerin Baro’ca tutulan kişisel dosyası, staja devamı, staj süresinde yaptığı bireysel çalışmalar incelenir. Görüşme sırasında gerekirse stajyere, bir hukuki sorun verilerek sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde yanıtlaması istenir. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile bir soru sorulur. Ayrıca bireysel çalışması ile sorular sorulur. Değerlendirme de gerek sözlü gerek yazılı anlatım becerisi göz önünde tutulur.

Değerlendirme
Madde 17:
Stajyer hakkında değerlendirme görüşmelerin yoğunluğuna göre görüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemen sonra veya görüşmelerin tamamlanmasından sonra aynı gün yapılır.

Görüşmede, stajyerin bir yıllık staj eğitim çalışmalarına katılımı, yaptığı çalışmalar, somut olayı nitelendirmesi, hukuk diline çevirmesi, olayı tanımlaması, çözüme ilişkin kuralları belirlemesi ve bu konudaki sunumu, hukuk kurallarını ve mesleki ilkelerini somut olaylara uygulaması, bireysel çalışma (tezleri) raporunun içeriği ve anlatımı, Meslek kuralları 4,20,25 ve diğer maddelerdeki koşullara uyup uymadığı,Avukatlık Staj Yönetmeliği maddeleri ayrı ayrı dikkate alınır.

Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesi halinde, “staj bitim belgesi verilebilir” yolunda görüş içeren tutanak düzenlenir ve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanır. Muhalefet görüşleri de gerekçeli olarak tutanağa geçirilir. Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanak, stajyerin staj eğitimini başarılı biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde, dosya, Yönetime sunulur.

Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde, konu, kurulca yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de içeren kurul görüşü staj raporu olarak yönetime sunulur.

Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılışı
Madde 18 :
Yönetimce, stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Uzatım süresinin bitiminde stajyer yeniden görüşmeye alınır. Bu aşamadan sonra gerekli işlemler aynen tekrar edilir ve uygulanır.

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi
Madde 19 :
Yürütme Kurulu bu yönetmelikte düzenlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren stajyere “Staj Eğitimi Bitirme Belgesi” verir. Bu belge, yönetim kurulunca verilecek “Staj Bitim Belgesi”’ne dayanak oluşturur.

Staj Eğitimi Bitirme belgesi alan stajyerler, çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulunca ödüllendirilebilir. Hangi çalışmanın ne şekilde ödüllendirileceğine, Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu karar verir.

Staj Bitim Belgesi
Madde 21 :
Baro Yönetim Kurulu, staj süresinin dolmasından ve kesin raporun verilmesinden sonra Yürütme Kurulu tarafından staj belgesi verilmesi önerisini izleyen ilk toplantısında, stajyerin staj dosyasını, staj sırasında mahkeme ve savcılığın verdiği raporlar ile yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporlar ve EBSEM Yürütme Kurulu’nca verilen diğer belgeleri inceler. Yeterli görürse, stajyerin avukatlık stajını tamamladığına ve staj bitim belgesi alabileceğine karar verir.

Stajın Uzatılması
Madde 22 :
Mahkeme ve Savcılık raporlarıyla, yanında staj yapılan avukat raporlarında yetersiz olduğu belirtilen ya da bu iç yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim çalışmalarının yetersiz olduğuna Yürütme Kurulu’nca karar verilen stajyerin stajı, Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu’nca altı aya kadar uzatılabilir.

Uzatma kararına neden olan engelin kalkması halinde Yürütme Kurulu’nca sürenin sonu beklenmeksizin adaya Staj bitim belgesi verilmesi, Yönetim Kurulu’na önerilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Baro Yönetim Kurulu’nun Görevi
Madde 23 :
Baro Yönetim Kurulu, yasa ve yönetmeliklerin staj konusunda verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda staj işlerinin gözetim ve denetimini yapar.

Yazışmalar ve Yönetim Kurulu Üyesi’nin Görevi
Madde 24 :
EBSEM’in her türlü yazışması Baro’nun genel yazışma düzeni içinde yürütülür. ”Staj Bitim Belgesi”, “Staj Eğitimi Bitirme Belgesi” ve Avukatlık Kanunu’nun 26’ıncı maddesi doğrultusunda düzenlenen “Yetki Belgeleri” ile bu iç yönetmelik gereği Avukatlara gönderilecek “yazılar” Baro Başkanı tarafından imzalanır. Baro Başkanı gerekli görürse, EBSEM Yürütme Kurulunda görevli Yönetim Kurulu başkanını, bu sayılanlar dışındaki belge ve yazıları Başkan adına imzalaması ve doğrudan EBSEM’e yapılacak başvuruların havalesi için yetkilendirebilir.

Yürütme Kurulu’ndaki görevli Yönetim Kurulu üyesi, EBSEM ile Baro Yönetimi arasında eşgüdümü sağlamak ve EBSEM’de görevli Baro işgöreninin çalışmasını denetlemekle yükümlüdür.

Baro Organlarının Eşgüdümü
Madde 25 :
EBSEM, başvuran heraday için bir dosya açar.Adayın EBSEM’de yaptığı çalışmalar, hakkında tutulan raporlar, adaya verilen belgeler bu dosyada korunur.Staj Eğitimi Bitirme Belgesi verilen adayın dosyası, Baro’daki dosyasıyla birleştirilmek üzere derhal yönetim kuruluna gönderilir.

Mali Kurallar
Madde 26 :
EBSEM’in gelir ve giderleri, Baro Bütçesinde ayrı bir hesapta tutulur.Merkezin gelirleri :Avukatların, Baro Genel Kurulu’nun(ilk yıl için Baro Yönetim Kurulu’nun) kararlaştıracağı miktardaki yıllık ödemeleri, EBSEM için yapılan bağışlar, katılımcıların bağışları, EBSEM yayınlarıyla diğer etkinliklerin gelirleri ve Baro Bütçesinden aktarılacak kaynaklardan oluşur.

Merkezin giderleri, eğitim için her türlü taşınır taşınmaz mal ve hakların karşılıkları, öğretim görevlilerine ödenecek telif hakkı, yolluk vesair giderlerdir.

Harcamalar,EBSEM Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Gelir Kaynağı
Madde 27 :
EBSEM giderlerini karşılayabilmek ve bu çalışmalara kaynak yaratabilmek amacıyla Edirne Barosu Üyeleri 2007 yılında Baro Yönetim Kurulunca saptanacak bir eder karşılığı Katkı Payı öder.Daha sonraki yıllar için bir önceki yıla ait katkı payı % 50 oranında arttırılarak saptanır.

İş görenler (Baro Personeli)
Madde 27:
Yürütme Kurulu’nun önerisini göz önüne alarak yeterli sayıda işgören, Baro Yönetimince, staj işleriyle görevlendirilir. Staj işlerinde görevli bu çalışan/ların devamı, çalışma saatleri, görev dağılımı ve çalışma yöntemleri Yürütme Kurulu’nca belirlenir ve izlenir.

EBSEM’de kullanılacak defter ve dosyalar ile gerekli formlar ve kayıtlar Yürütme Kurulu’nca hazırlanır ve usulüne uygun olarak görevli iş gören tarafından tutulur.

Geçici Madde :Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte staja başlamış olup da geri kalan süreleri 120 saati doldurmaya yetmiyorsa.,b u stajyerlerin 120 saati tamamlama zorunluluğu yoktur.Ancak, süre yetmiyorsa kalan sürede derslere devam eden stajyer, bu yönetmeliğin 12 inci maddesindeki Bireysel Çalışma sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür.Yönetmeliğin Stajın Sona Ermesi Başlıklı 3 üncü Bölüm hükümleri tüm stajyerler için geçerlidir.

Yönerge
Madde 28 :
EBSEM çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli yönerge taslakları Edirne Barosu yönetim Kurulu’nca görüşülerek karara bağlanır.

Yürütme
Madde 29 :
İşbu yönetmelik hükümleri Edirne Barosu Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

Yürürlük
Madde 30 :
Bu yönetmelik, gerek ilan panosunda gerekse, Baro web sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.