ADLİ YARDIM YÖNERGESİ


EDİRNE BAROSU

ADLİ YARDIM YÖNERGESİ

EDİRNE BAROSU ADLİ YARDIM YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1:

Bu Yönergenin amacı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181. maddeleri ile 30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin Edirne Barosu tarafından uygulanması amacıyla; bireylerin hak arama özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşama geçirilmesi için çalışmak, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların haklarını aramaları için mevzuat tarafından belirtilen avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Kapsam

Madde 2:

Bu Yönerge, Avukatlık Kanununun 176-178. maddeleri uyarınca adli yardım hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak avukatlık hizmetlerinin veriliş usullerini, hizmeti sağlayacak avukatın belirlenmesini, verilen hizmetin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

Yetki

Madde 3:

Edirne ili sınırları içinde adli yardım kapsamında avukat görevlendirme yetkisi Baroya aittir.

Tanımlar

Madde 4:

Bu Yönergenin uygulanmasında;

Baro : Edirne Barosunu,

Yönetim Kurulu : Edirne Barosu Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi : Adli Yardım Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini,

Büro : Edirne Barosu Adli Yardım Bürosunu,

Komisyon : Edirne Barosu Adli Yardım Komisyonunu,

Başkan : Edirne Barosu Adli Yardım Komisyonu Başkanını,

Başkan Yardımcısı : Edirne Barosu Adli Yardım Komisyonu Başkan Yardımcısını,

Genel Sekreter : Edirne Barosu Adli Yardım Komisyonu Genel Sekreterini,

Adli Yardım Yürütme Kurulu : Edirne Barosu Adli Yardım Komisyonunun Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterden oluşan üyelerini,

Üye : Edirne Barosu Adli Yardım Komisyonu üyesini,

Görüşmeci : Adli Yardım Bürosunda istem sahipleri ile görüşme yapan avukatı,

Personel : Adli Yardım Bürosunda görevlendirilen Baro çalışanını,

Avukat : Adli Yardım Bürosu gönüllü listesinde bulunan avukatları,

İstem Sahibi : Adli Yardım Bürosundan Adli Yardım talebinde bulunan kişiyi,

Kanun : Avukatlık Kanununu,

Yönetmelik : Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğini,

Yönerge : Edirne Barosu Adli Yardım Yönergesini, ifade eder.

Adli Yardım Komisyonu

Madde 5:

Adli Yardım Komisyonu; bir yönetim kurulu koordinatör üyesi ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve yeterli sayıda üye avukattan oluşur. Yönetim Kurulu; Adli Yardım Yürütme Kurulu üye sayısını arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

Toplantıya çağrı telefon, mesaj, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliğinin sona erdirilmesi hususu, Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi tarafından düzenlenecek rapor doğrultusunda Yönetim Kuruluna sunulur. Baro Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Komisyon çalışmalarında verimli olmadıkları ve aksattıkları Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi tarafından bildirilen üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi dışındaki Yürütme Kurulu Üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Adli Yardım Komisyonunun Görevleri

Madde 6:

Komisyon aşağıda yazılı görevleri yerine getirir;

6.1. Hukuka, Avukatlık Meslek Kurallarına ve Yönetmelike uygun başvuruda bulunan kişinin talebi hakkında dosya üzerinde inceleme yapmak, gerekli görüldüğünde görevlendirilecek Üye aracılığı ile araştırma ve görüşme yapmak, adli yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.

6.2. Adli Yardım Bürosunun çalışma ilkelerini oluşturmak, halkı bu hizmet ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütmek.

6.3. Adli yardım listesinde yer alan gönüllü avukatların Yönergeye aykırı davranışlarını inceleyip, Edirne Barosu Başkanlığına bildirmek.

6.4. Yargılama giderleri ile masrafların adli yardım ödeneğinden karşılanması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan yargılama giderleri ile masrafların ödenmesini sağlamak.

6.5. Avukatlara verilecek meslek içi eğitim seminerleri için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak. Bu organizasyonlarda Staj Eğitim Komisyonu ile Meslek İçi Eğitim, İçtihat ve Mevzuat Araştırma ve Hukuki Bilgilendirme Komisyonu ile koordineli olarak çalışmak. Adli yardım sistem bilgilendirmesi çalışmalarını avukatlara düzenli olarak sunmak.

6.6. Büroda çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak.

6.7. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan temsilciliklerin çalışmalarını denetlemek, temsilcilikler tarafından alınan adli yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.

6.8. Adli yardım listesinde yer alarak gönüllü olarak görev alan avukatların görevlerini her aşamada izlemek, gerektiğinde Avukattan takip ettiği dosyası hakkında rapor talep etmek.

6.9. Adli yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer önlemler konusunda çalışmalar yapmak.

6.10. Adli yardım koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretmek ve uygulama çalışmalarını yürütmek.

6.11. Büro çalışmalarına ilişkin raporu üç ayda bir Baro Yönetim Kuruluna sunmak.

6.12. Görevli avukatların sorunlarının çözülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla toplantı ve eğitimler düzenlemek ve bu konularda Baro Yönetim Kuruluna öneri götürmek.

6.13. Görevli avukatların görevleriyle ilgili bilgi ve belge isteyerek gerekli gördüğü hallerde disiplin hukuku yönünden Baro Yönetim Kuruluna öneri götürmek.

Adli Yardım Görevlendirmelerinde Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesinin İşlevi

Madde 7:

Avukatların adil olarak görev alması, emekleri karşılığı uygun ücretlendirilmesi, istem sahibi ile avukat ilişkisinin sağlanması ve de Avukatın görev ve yükümlülüklerini Kanun, Yönetmelik ve Yönergeye uygun olarak yapması amacıyla yapılan tüm çalışmalarda Baro Yönetim Kurulu ile Komisyon arasındaki koordinasyonu sağlar. Yetkisini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır.

Komisyonun Edirne Barosu Başkanlığına bildirilecek tüm kararları ve talepleri ile ilgili işlemleri yürütme ve neticelendirme, Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesinin görevidir.

Adli Yardım Komisyonunda Görev Alan Avukatların Görevleri

Madde 8:

8.1. Adli Yardım Komisyonu Başkanının Görevleri.

Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesine ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna komisyon faaliyetleri hakkında rapor vermek.

Büroda çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilebilmesi için Başkan Yardımcısı ile birlikte çalışmalar yapmak, önlemler almak ve hukuka ve meslek kurallarına aykırı uygulama ile karşılaşan istem sahibine yardımcı olarak konuyu Komisyona sunmak.

Komisyon çalışmalarında verimli olmadıkları ve Komisyon çalışmalarını aksattıkları tespit edilen üyelerin görevinin sona erdirilmesi için Baro Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

Komisyon toplantılarını yönetmek.

Adli Yardım Komisyonu üyesi olmaktan kaynaklanan görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmek ve diğer üyelerin görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamak.

8.2. Başkan Yardımcısının Görevleri

Başkan Yardımcısı, Başkanın görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak, yokluğunda Başkanın görevlerini yerine getirmek.

Başkan ile birlikte Bürodaki aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapmak, çalışma düzenindeki temel değişiklikler için öneri sunmak.

Başkanın yokluğunda Komisyon toplantılarına başkanlık etmek.

Başkan tarafından, Komisyon faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasını temin etmek için verilen görevleri yapmak.

Büro personelinin görevini gereği gibi yapmalarını temin etmek için gerekli denetimleri yapmak.

Adli Yardım Komisyonu üyesi olmaktan kaynaklanan görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmek ve diğer üyelerin görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamak.

8.3. Genel Sekreterin Görevleri

Adli Yardım Komisyonu toplantısı için hazırlık yapmak, yazışmaları yürütmek, dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak, eğitim çalışmalarının organizasyonu yürütmek.

Adli Yardım Komisyonu üyesi olmaktan kaynaklanan görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmek ve diğer üyelerin görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamak.

8.4. Üyelerin Görevleri

Komisyon olağan toplantısı ile olağanüstü toplantılara ve meslek içi eğitim çalışmalarına katılmak.

Toplantıda görevlendirilmesi halinde görüşmeci olarak istem sahibi ile görüşme yapmak. İstem sahibinin başvurusunda ortaya çıkabilecek sorunların çözümlenmesi için doğrudan görev almak. Görüşme kapsamında incelenmesi gerekli dosya ve belgeleri inceleyerek komisyona rapor sunmak. İstem sahibi ile yeniden görüşme yapılması gerekirse doğrudan görev almak.

İstem sahibi ile dosya için görevlendirilen avukat arasında çıkan uyuşmazlıkları incelemek, uyuşmazlıklar ile ilgili görüşmeleri yapmak.

Adli Yardım Komisyonu üyesi olmaktan kaynaklanan görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmek.

Adli Yardım Bürosu

Madde 9:

Adli yardım hizmetleri Baro Yönetim Kurulu sorumluluğunda yürütülür. Adli Yardım Bürosu; Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi, avukatlar ve yeterli sayıda büro personelinden oluşur.

Büro Personeli

Madde 10:

Büro personeli Adli Yardım Bürosunun yazışmalarını yapmakla, nöbet listelerini hazırlayarak duyurmakla, defter ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlamakla, başvuruları Komisyona sunmakla, istem sahiplerinin başvuru evraklarını dosyalamak ve saklamakla, tahsilata esas evrakları hazırlamakla, gerekli duyuruları yapmakla, aksaklık ve ihtiyaçları Komisyona bildirmekle ve Komisyonca verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

Çalışma Yöntemi

Madde 11:

Büro, çalışmalarını aşağıdaki usullere göre yürütür;

11.1. Adli yardım başvuruları, büro personeli tarafından alınır. Büro personeli başvuru sırasında, istem sahibine Adli Yardım Bürosuna ibraz etmesi gereken evrak ile ilgili bilgi verir.

11.2. İsteğin işleme alınması için;

 • İkamet belgesi,
 • Fakirlik belgesi,
 • Kimlik fotokopisi, ,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • İkamet ettiği yer Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenecek Türkiye çapında üzerine taşınmaz kaydı olup olmadığına dair yazı,
 • İkamet ettiği yer Belediyesince düzenlenecek emlak beyannamesi verilip verilmediğine dair yazı,
 • Trafik Amirliğinden alınacak üzerine kayıtlı araç olup olmadığına dair yazı,
 • SGK kaydı, varsa çalışma ya da emeklilik durum ve maaşını gösterir belge,
 • Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kaydı olup olmadığına ilişkin yazı,
 • Kirada ikamet edilmesi halinde varsa kira sözleşmesi örneği ve kira bedelini ödeme belgesi,
 • Yaşanılan il/ilçede bulunan tüm bankalardan alınacak son 6 aylık hesap dökümü ile birlikte başvurma şartı aranır.

Görevlendirme yapılabilmesi için istem sahibinin maddi koşullarının elverişsizliğini ispatlar bu belgeleri Büroya sunması zorunludur. Ayrıca mal varlığının araştırılması amacıyla tüm kurumlardan re'sen de bilgi ya da teyit istenebilir, kurumlarla yazışma yapılabilir. Belgelerin temini sırasında talep askıda kalır, bunun istisnası beklemenin istem sahibi açısından hak kaybına yol açacağı ivedi durumlardır.

11.3. Büro personeli veya Adli Yardım Komisyonu üyesi, istem sahibi tarafından getirilen bilgi ve belgelerin yetersiz olduğu kanaatine varırsa evrakların tamamlanması istem sahibinden istenir. İstem sahibine, eksikliği yerine getirmediği takdirde adli yardım isteğinden vazgeçmiş sayılacağı konusunda uyarıda bulunulur.

11.4. Eksiksiz olarak tamamlanan dosyalar izleyen Komisyon toplantısında görüşülmek üzere büro personeli tarafından dosyalanır.

11.5. Adli yardım istem sahiplerinin talepleri, Adli Yardım Komisyonu toplantısında, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve üyeler tarafından değerlendirilir. Kabul ve ret oylaması neticesinde oy çokluğu kıstası ile dosya karara çıkar. Ret yönünde oy kullanan komisyon üyesi, ret gerekçesini dosya üzerine şerh düşer. Kabul ve ret oylarının eşit çıkması halinde başkanın verdiği oyun bir fazla sayılması suretiyle dosya karara çıkartılır.

11.6. Adli yardım talepleri kabul edilenler için alınan kararlara karar numarası verilerek dosyanın kaydı sağlanır. Büro personeli tarafından görevlendirme belgeleri hazırlanır, hazırlanan yazılar Adli Yardım Komisyonu başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve üyelerinin oy çokluğu ile imzalanması neticesinde tamamlanır.

11.7. Eksik belgeleri olması nedeniyle bu eksiklikleri tamamlamak üzere kendisine süre verilen istem sahibinin dosyası bekleyen başvuru olarak kabul edilir. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanan başvurular değerlendirilmek üzere işleme konulur. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular yapılmamış sayılır. İstem sahibinin Büroya verdiği belgeler istenildiği takdirde bir tutanak düzenlenerek kendisine teslim edilir. İstem sahibinden alınan teslim tutanağı, teslim tutanakları klasörüne takılır. Eksiklikleri süresinde tamamlanmayan başvurular, istem sahibi tarafından belgelerin iadesi konusunda bir istem olmadığı takdirde, başvuru tarihinden itibaren 1 yılın geçmesi ile imha edilir. Adli yardım talebinden vazgeçilmesi, adli yardım talebi konusu dava, icra takibi vs. tamamlanmış olması ve diğer nedenlerle işlemden kaldırılan dosyalar, işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle imha edilir.

11.8. İstem sahibine gönderilen adli yardım isteğinin kabulüne dair yazılarda tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde görevlendirilen avukata başvurarak vekâletname çıkarması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı konuları ihtar edilir.

Adli Yardım Başvurusunu Değerlendirmede Esas Alınacak Kıstaslar

Madde 12:

Adli Yardım Komisyonunda görev alan tüm avukatlar istem sahiplerinin başvurularını değerlendirirken hukuk kurallarına, mevzuata, yerel içtihatlara, Anayasa Mahkemesi kararlarına ve AİHM kararlarına uygun değerlendirmeler yapmak zorundadır.

İstem sahibinin, istemine konu olan ve dava konusu olabilecek varlığı ret sebebi olarak görülemez.

Komisyon üyesi avukatlar, bireylerin hak arama özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşama geçirilmesi için çalışmak zorundadır. Hukuki yarar kıstası hariç olmak üzere, bir kişinin davasında haksız olabileceği kanaatiyle kişinin başvurusu reddedilemez ve bu suretle adil yargılanma ve savunma hakları kısıtlanamaz.

Komisyon üyeleri istem sahibinin başvurusunu değerlendirirken, hukuk kurallarının egemenliği ve insan haklarına saygının en üst düzeye çıkarılmasını amaçlar.

İvedi Görevlendirmeler

Madde 13:

Görevlendirme sürecinin beklenmesi istem sahibinin hakkının ortadan kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkânsız zararlar doğuracak nitelikte ise Adli Yardım Bürosu tarafından ivedi görevlendirme yapılır.

İvedi görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirilen avukata durum telefon, mesaj, faks, elektronik posta, internet vb. iletişim vasıtaları ile bildirilir, ivedi görevlendirme yazısı gereği iş veya işlemlere derhal başlanması istenir, durum ayrıca yazı ile de iletilir. İstem sahibi için gerekli randevu alınarak doğrudan avukat ile avukatın bürosunda görüşmesi sağlanır.

İvedi görevlendirme yazısı, personel tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi veya Başkan tarafından; bunların yokluğunda Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından imzalanır. İvedi görevlendirmede Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi, Başkan, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreterin imzası yeterli kabul edilir. İvedi görevlendirme yazısının tebliği sadece bildirici niteliktedir.

Avukatın görev ve sorumluluğu ivedi görevlendirmenin kendisine telefon, mesaj, faks, elektronik posta, internet vb. iletişim vasıtaları ile bildirimi ile başlar. Avukat, görevlendirildiği tarihte istem sahibi ile görüşme yapmak ve ivedi görevlendirme yazısının bildiriminden itibaren 2 iş günü içinde görevlendirmenin gereklerini ifa etmek zorundadır.

İvedi görevlendirmelerde avukat, işe başladığına dair belgelerini ücret isteği eşliğinde ivedi görevlendirme yazısının bildiriminden itibaren 7 gün içinde büroya sunar. İvedi görevlendirme yapılan dosya komisyon toplantısına alınır, yapılan ivedi görevlendirme komisyon üyeleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. İvedi görevlendirme sonrasında yapılan incelemede istem sahibinin, hukuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilir ise avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak üzere, görevlendirme derhal geri alınır, taahhütname gereği işlem yapılmak üzere dosya Yönetim Kuruluna sunulur.

Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddete ilişkin görevlendirmeler ivedi görevlendirme sayılır. Bu konularda özellikli eğitim programı düzenlenmediği takdirde görevlendirmeler genel usule göre yapılır. Özellikli eğitim programı düzenlenmesi akabinde bu konulara ilişkin yeni listeler düzenlenerek görevlendirmeler bu listelerden yapılır.

Çocuk istismarına ilişkin istemlerde, istismara maruz kalan kişinin bizzat müracaatı aranmaz. Küçüğün, kural olarak ekonomik yoksunluğu varsayılarak ayıca ekonomik araştırma yapılamaz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukuna ilişkin görevlendirmeler ivedi görevlendirme sayılır. Bu konudaki görevlendirmeler ancak bu konularda eğitim almış avukatlar arasından yapılır. Sığınmacı veya Uluslararası Koruma Hukukuna tabi kişinin aksi durum açıkça anlaşılmıyorsa ekonomik yararı varsayılır. Bu kişilerin fiili durum sebebiyle Yönergede yer

alan zorunlu belgeleri sağlama imkanı bulunmuyorsa, bu belgeler olmaksızın da atama yapılabilir.

Bu tür özellikli ivedi görevlendirmelerde Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Edirne Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Edirne Barosu Mülteci Hakları Komisyonu ve ilgili komisyonlardan gerektiğinde görüş alınır ve istem sahibinin ilgili komisyon üyeleri ile görüşmesi sağlanır.

Adli Yardım Listesine Üyeliğin Başlaması ve Devamı

Madde 14:

Üyelik gönüllülük esasına dayanır.

Adli Yardım Bürosuna müracaat eden avukatlar müracaat tarihi esas alınarak ortalama puan verilerek listeye kayıt olurlar.

Adli Yardım listesinde yer almak isteyen avukatlar, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitim seminerlerine tabi tutulur. Bu seminerler Adli Yardım Komisyonunun gerekli gördüğü konularda, Baro Yönetim Kurulunun kararı üzerine düzenlenir.

Meslek içi eğitim çalışması özellik arz eden konular için düzenlenebilir. Özellik arz eden bir konu için eğitim çalışması düzenlenmesi kararı verilirse, bu konuya ilişkin ayrı bir üye listesi oluşturulur. Oluşturulan bu listede sadece eğitim alan kişiler yer alabilir ve eğitim konusuna ilişkin görevlendirmeler ancak bu üye listesinde yer alan avukatlar arasından yapılır.

Listeye Kayıtlı Üye Avukatın Görev ve Sorumlulukları

Madde 15:

Avukatlar,

15.1. Büro tarafından oluşturulan listelerde yer alarak kendilerine verilen görevleri ve tüm işlemleri sonuna kadar şahsen yerine getirirler.

15.2. Davanın karara bağlanması, istinaf ve/veya temyiz incelemesi sonucu ve istem sahibinin almaya hak kazandığı maddi kazanımlar hakkında Büroya düzenli olarak bilgi verirler.

15.3. İstem sahibi ile yapılan ilk görüşmede, istem sahibinin Büroya verdiği bilgi ve belgeler ile çelişkili bir bilgi veya belgeye ulaşmaları durumunda işlemlere başlamadan Büroya bilgi verirler.

15.4. Yapılan görevlendirme sonrasında, istem sahibi tarafından Büroya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yararın kalmaması durumunda, durumu bildirir bir rapor hazırlayarak Adli Yardım Bürosuna sunarlar.

15.5. İstem sahibinin ekonomik durumundaki değişiklikleri ve kanaatlerini, mahkemelerce yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmasına ilişkin raporu Büroya derhal bildirirler.

15.6. İstem sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge, bilgi ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekâletname vermekten kaçınması hallerini Adli Yardım Bürosuna yazılı olarak bildirirler.

15.7. Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdürler. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.

15.8. Görevlendirme konusu iş ile bağlantılı başka iş ve işlemlerinin yapılması için istem sahibinin yazılı talimatını alarak Büroya bilgi verirler. Gerekli gördüğü hallerde Adli Yardım Komisyonu, istem sahibinin bizzat başvurusunu isteyebilir ve ek yetki isteği hakkında karar verebilir.

15.9. Baro Levhasında kayıtlı bulundukları adreslere göre merkez ya da ilçeler listesine kayıtlı olabilirler. Her iki listeye birden kayıt olanaklı değildir. Avukatlar sadece kayıtlı oldukları listeye bağlı olarak görev yapabilecek olup, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılması halinde durumu ivedilikle Büroya bildirmek ve görevi iade etmekle yükümlüdürler.

15.10. İstem sahibi ile ücret sözleşmesi yapamazlar, yargılama gideri dışında masraf talep edemezler. İstem sahibinden alınan yargılama giderlerine ilişkin belge düzenlenerek bir örneğini imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir.

15.11. Görevlendirildiği işi hukuk kurallarına, mevzuata, yerel içtihatlara, Anayasa Mahkemesi kararlarına ve AİHM kararlarına uygun olarak yerine getirirler.

15.12. Aldıkları görevler ile ilgili olarak her yılın Ocak ayı içinde rapor sunmakla yükümlüdürler. Ocak ayının son gününün hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.

Adli Yardım Görevinin Başlaması

Madde 16:

Görevlendirme avukata Büro tarafından avukat tarafından büroya bildirilen telefon, faks, elektronik posta vb. iletişim vasıtaları ile bildirilir ve ayrıca yazı ile tebliğ edilir.

Adli yardım görevi, ivedi işler hariç Edirne Barosu Adli Yardım Komisyonunun görevlendirmesinden haberdar edilmesi ve istem sahibi tarafından vekâletnamenin çıkartılması üzerine başlar.

Avukat görevlendirildiğini istem sahibinin başvurusunda bildirdiği telefon, faks, elektronik posta vb. vasıtalar ile istem sahibine bildirir. Bu yöntemlerle istem sahibine ulaşılamadığında veya cevap alamadığında görevlendirme istem sahibine iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile bildirilir.

İstem sahibinin iadeli taahhütlü mektup kendisine tebliğ olduktan itibaren 15 gün, her hâlükârda görevlendirmenin avukata tebliğinden itibaren 30 gün içinde vekâletname çıkartmaması halinde, avukat Büroya başvurarak durumu rapor eder ve görevlendirmeyi iade eder.

Avukatın Adli Yardım Görevinin Sona Ermesi

Madde 17:

Görevlendirilen avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer;

17.1. Kanun ve meslek kurallarında çekilme halini doğuran nedenlerin ortaya çıkması halinde,

17.2. Yapılan görevlendirme gereği işlemlerin tamamlanması halinde,

17.3. İstem sahibinin adli yardım isteğinden vazgeçmesi halinde,

17.4. İstem sahibinin, Yönetmelik ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

17.5. Takdiri Adli Yardım Komisyonuna ait olmak üzere haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde,

17.6. Avukatın Edirne Barosundan kaydını sildirmesi, başka bir Baroya nakil işlemi yapması, Edirne Barosunda kayıtlı olsa dahi herhangi bir kamu kurumu nezdinde kamu avukatlığına geçiş yapmış olması halinde,

17.7. Adli Yardım Komisyonunun kararı ile, sona erer.

Yukarıda belirtilen sebeplerle görevi sona ermediği halde, mesleğin bırakılması, adres ve tüm iletişim bilgilerinin değişmesi veya bağlı bulunduğu Baronun değişmesi hallerinde bu durumu Büroya bildirmeyen avukatlardan, kendisine ödenen ücretin iadesi istenir.

Haklı neden olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi, aldığı ücretin iki katını baroya ödemek suretiyle sona erdirilir. Avukat, işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın görevin başında çekilmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde o işin tarifede belirtilen ücretini baroya ödeyerek görevinden çekilebilir. Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamadığı tespit edilen avukatın görevi sonlandırılır, aldığı ücretin iki katı istenir.

İlamların icrası

MADDE 18:

İstem sahibinin ya da avukatın talebi olduğu takdirde, yazılı başvuru üzerine Adli Yardım Komisyonu, adli yardım sonucu alınan ilamın icrası konusunda ek görevlendirme kararı alabilir.

Avukatlık Kanununun 180/e maddesi hükmü gereği istem sahibinin hak kazandığı alacağın %5i kadar yasal kesinti yapılarak bildirilen banka hesabına yatırılır.

İlamda gösterilen vekalet ücreti, Yönetmeliğin 8/f bendinde gösterilen kesinti dışında davada görevli avukata aittir.

Bağlantılı İşler

MADDE 19:

Adli yardımla görevlendirilen avukat, üstlendiği görevle bağlantılı olarak başvuru harcı gerektiren başka dava açma gereği ortaya çıkması halinde durumu bir rapor ile Adli Yardım Komisyonuna bildirir; Komisyon, önerilen işi adli yardım kapsamında değerlendirdiği takdirde, gereğine göre aynı avukatı görevlendirebileceği gibi listeden başka bir avukatı da görevlendirebilir.

Ücret

Madde 20:

Görevlendirmeye konu iş için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde gösterilen ücret Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ödenir.

Ücretin, kural olarak ödenek durumuna göre işe başlanılan tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi esastır.

Avukatlık Kanununun 180/e maddesi hükmü gereği istem sahibinin davada haklı çıkması durumunda, kişinin avukat ücretinden başka, yararlandığı kısmın %5i kadar yasal kesinti yapılarak bildirilen banka hesabına yatırılır.

Avukat tarafından, yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen bilgi ve belgeler ile görevlendirmenin hukuki yarardan yoksun olduğu sonucuna varılması durumunda, durum rapor ile Komisyona bildirilir. Sunulan rapor Komisyon tarafından değerlendirilerek, avukata yazılı danışma ücreti ödenir.

Avukat bu Yönerge hükümleri kapsamında işe başlamakla ücret talep etmeye hak kazanır. Ücret talebine işe başladığını gösterir belge örneklerini (dava dilekçesi, tensip zaptı, mahkemeye sunulmuş dilekçe örneği, duruşma zaptı, onaylı ödeme emri, vs. belgeler) ekler.

Davanın sulh, feragat, vazgeçme, kabul gibi sebeplerle çekişme olmaksızın sona ermesi hallerinde de avukat ücrete hak kazanır.

Avukatlık Kanununun 180/e maddesi gereği avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti yapılarak ücreti avukata ödenir.

Ücret Ödenmeyecek Haller:

Madde 21:

21.1.Yapılan görevlendirme dışında avukat tarafından yapılan başkaca iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler,

21.2. Yapılan görevlendirme ile bağlantılı bulunsa bile komisyondan ek yetki almaksızın yapılan iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler,

21.3.İstem sahibinin hukuki yararı kalmadığı hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen durum hakkında Baroya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek iş ve işlem yapan avukatların ücretleri,

21.4.Sadece yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler,

21.5.Ücretini almaksızın haklı nedenlerle görevi iade eden avukatların ücretleri, avukata ödenmez.

Adli Yardım Ödeneğinden Ödeme Yapılacak Haller:

Madde 22:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde adli yardım talebinin başvuruyu değerlendiren adli merci tarafından reddedilmesi ve yargılama giderleri ile vekaletname masrafının istem sahibince karşılanamaması halinde, avukat tarafından, istem sahibinin yargılama giderlerini ve vekâletname masrafını karşılayamayacağına ilişkin kesin kanaati ile birlikte yazılı olarak, yargılama giderlerinin ve vekaletname masrafının adli yardım ödeneğinden karşılanması talep edilir.

Talep, Komisyon tarafından değerlendirilir. Adli Yardım Komisyonunca, istem sahibinin yargılama giderlerini ve vekâletname masrafını karşılayamayacağı kanaatine varılması durumunda, Yönetim Kuruluna, istem sahibinin yargılama giderlerinin ve vekâletname masrafının adli yardım ödeneğinden karşılanması için öneride bulunur.

Hak kaybına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda ve ivedi hallerde Adli Yardım Komisyonu tarafından bir üye, görüşmeci olarak atanarak konu ile ilgili çalışma yapılır. Gerekli görüldüğünde görüşmeci üyenin bildirimi üzerine yargılama giderleri ile vekâletname masrafının adli yardım ödeneğinden karşılanması Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi veya yokluğunda Adli Yardım Komisyon Başkanı tarafından Yönetim Kurulundan istenebilir. Yönetim Kurulu bu durumda Yönetim Kurulu toplantısını beklemeksizin ivedi olarak karar verir.

İstem Sahibine Rücu

Madde 23:

İstem sahibinin başvurusuna eklediği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması durumunda avukatın görevi sona erdirilir ve istem sahibinden alınan taahhütname gereği avukata ödenen ücretin iki katı istem sahibine rücu edilir.

Yaptırımlar ve İtiraz

Madde 24:

24.1.

 • Avukat görevi ifası sırasında dosyayı takip etmez sürüncemede bırakırsa,
 • Görevlendirme konusu hakkında hukuki yarar kalmamasına rağmen durumu Büroya bildirmezse,
 • İstem sahibinin ekonomik durumuna ilişkin değişiklikleri Büroya derhal bildirmezse,
 • Verilen görev harici bağlantı bulunsa dahi başvuru harcı gerektiren başka dava açma gereği ortaya çıkması halinde ek yetki alınmaksızın iş ya da işlemler yaparsa,
 • Avukat aldığı görevlendirmeyi haklı neden bulunmaksızın Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile iade ederse,
 • Listesinde yer aldığı görev bölgesi dışında bir bölgeden gelen görevi iade etmezse,
 • Avukat raporu süresinde Büroya teslim etmezse,
 • İvedi görevlendirilme halinde görevli avukatın 2 iş günü içinde ivedi görevlendirme gereğini yerine getirmediği tespit edilirse, en yüksek görevlendirme puanı kadar puan eklenecektir. Bu yaptırımın uygulanmasından sonra ikinci defa aynı şekilde hareket eden avukat bir yıl süre ile listeden çıkarılır.

24.2. Katılımı Yönetim Kurulunca zorunlu tutulan eğitim çalışmasına katılmazsa, eğitimi tamamlayıncaya kadar listeden çıkarılır.

24.3. Yaptırıma karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Edirne Barosu Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

Adli Yardım Listesinden Kesin Çıkarma ve Diğer Haller

Madde 25:

Avukatın;

 • Aldığı görevlendirmeyi Kanun, Yönetmelik ve meslek kurallarına uygun olmaksızın yaptığı tespit edilirse,
 • İstem sahibi ile ücret anlaşması yaptığı, avukatlık ücreti talep ettiği veya başka bir suretle maddi kazanç elde etme çabasına girdiği tespit edilirse,
 • Daha önce tahsil edilmiş bir ücreti mükerrer olarak talep ettiği tespit edilirse,

Adli Yardım Listesinden kesin olarak Yönetim Kurulu Kararı ile çıkartılır. Gerekli olması durumunda disiplin yönünden dosya ayrıca Kurulda re'sen değerlendirilir. Kesin çıkarma halinde avukat yeniden talep etse bile listeye alınmaz.

Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali

Madde 26:

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 27:

Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 24.01.2019 tarihli kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28:

Bu Yönerge hükümleri Edirne Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.