Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi


BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1-A) Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

300,00TL

1-B) Takip eden her saat için

175,00TL

2-A) Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

600,00TL

2-B) Takip eden her saat için

300,00TL

3-A) Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

600,00TL

3-B) Takip eden her saat için

280,00TL

4-) Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

440,00TL

5-) Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

5-A) Kira sözleşmesi ve benzeri

580,00TL

5-B) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.750,00TL

5-C) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

880,00TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1-) Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

440,00TL

2-A) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

725,00TL

2-B) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her hukuki yardım için

175,00TL

3-) Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

3.250,00TL

4-) Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.450,00TL

5-) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

5-A) Duruşmasız ise

6.300,00TL

5-B) Duruşmalı ise

10.900,00TL

5-C) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

6-) İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, avukatlık ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise maktu ücret

395,00TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1-) Yapı kooperatiflerinde

1.210,00TL

2-) Anonim şirketlerde

1.815,00TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.815,00TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1-) Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

1-A) Duruşmasız ise

485,00TL

1-B) Duruşmalı ise

600,00TL

2-) Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

800,00TL

3-) Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.815,00TL

4-) Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

4-A) Duruşmasız ise

1.210,00TL

4-B) Duruşmalı ise

1.570,00TL

5-) Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

1.090,00TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1-) İcra Dairelerinde yapılan takipler için

360,00TL

2-) İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

440,00TL

3-) İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

725,00TL

4-) Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

725,00TL

5-) İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

660,00TL

6-) Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

660,00TL

7-) Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

930,00TL

8-) Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

845,00TL

9-) Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.180,00TL

10-) Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.090,00TL

11-) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.145,00TL

12-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

4.360,00TL

13-) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.180,00TL

14-) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

4.360,00TL

15-) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için

1.210,00TL

16-) İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

16-A) Duruşmasız ise

1.090,00TL

16-B) Duruşmalı ise

1.660,00TL

17-) Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

17-A) Bir duruşması olan işler için

1.090,00TL

17-B) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

2.180,00TL

18-) Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için

18-A) Duruşmasız ise

1.980,00TL

18-B) Duruşmalı ise

3.300,00TL

19-) Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

3.300,00TL

20-) Danıştay'da ilk derecede görülen davalar için

20-A) Duruşmasız ise

1.980,00TL

20-B) Duruşmalı ise

3.300,00TL

21-) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

1.630,00TL

22-) Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.980,00TL

23-) Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

23-A) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

7.260,00TL

23-B-I) Bireysel başvuru (Duruşmalı işlerde)

3.300,00TL

23-B-II) Bireysel başvuru (Duruşmasız işlerde)

1.980,00TL

23-C) Diğer dava ve işler

3.960,00TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1-) İlk 35.000,00 TL için

% 12,00

2-) Sonra gelen 45.000,00 TL için

% 11,00

3-) Sonra gelen 80.000,00 TL için

% 8,00

4-) Sonra gelen 240.000,00 TL için

% 6,00

5-) Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 4,00

6-) Sonra gelen 750.000,00 TL için

% 3,00

7-) Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,50

8-) 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için

% 1,00